Informacje ws. ochrony danych osobowych - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Aktualności
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „SKARBEK” w Wałbrzychu

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Skarbek” w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. S. Moniuszki 66  I, 58-300 Wałbrzych, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców,  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS:0000069409, NIP: 886-10-04-340, REGON: 890277399.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową  „Skarbek” w Wałbrzychu w celach związanych z zaspokajaniem potrzeb  mieszkaniowych, w tym realizacji zadań statutowych, w szczególności  zawierania i realizacji umów dotyczących zarządzania oraz  administrowania nieruchomościami. Podstawę przetwarzania stanowi art.6  ust.1 lit.b oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Um. UE.L 2016.119.1).  Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli  wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
  3. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współpracujące z  Administratorem w realizowaniu przez niego jego zadań statutowych.  Podmioty, którym mogą zostać powierzone dane osobowe, zobowiązują się do  zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i  organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnego minimum i  przez okres świadczenia usług na Państwa rzecz w ramach działalności  prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Skarbek” w Wałbrzychu, nie  krócej jednak niż przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji  wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku danych  podanych w sposób dobrowolny (do kontaktu telefonicznego).
  6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed  ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,  nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze  wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej,  papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z  celami przetwarzania, o których mowa powyżej,

Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści