Regulamin IOK - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Internetowa Obsługa Klienta
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr 4/10/2018
Zarządu SM „Skarbek” z dnia 22.08.2018 roku
REGULAMIN
Korzystania z serwisu Internetowej Obsługi Kontrahenta prowadzonego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek”
z siedzibą 58-300 Wałbrzych, ul. S. Moniuszki 66 I
§1
  1. System Internetowej Obsługi Kontrahenta w Spółdzielni Mieszkaniowej  „Skarbek” zwany dalej „serwisem” obejmuje lokale w zasobach zarządzanych  i administrowanych przez Spółdzielnię.
  2. Użytkownikiem (Kontrahentem) systemu może zostać każda osoba  posiadająca tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze prawo do lokalu,  własność, najem) zarządzanego lub administrowanego przez Spółdzielnię.
§2
  1. Dostęp do systemu kontrahent uzyskuje poprzez osobiste zgłoszenie i  po uzyskaniu ze Spółdzielni pisemnego zawiadomienia o danych do konta w  serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta zawierających login i  tymczasowe hasło.
  2. Dostęp do systemu następuje poprzez stronę internetową www.sm-skarbek.pl (logowanie).
  3. Po pierwszym zalogowaniu się do serwisu wymagana jest zmiana hasła użytkownika na własne utworzone osobiście.
§3
  1. Serwis Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni Mieszkaniowej  „Skarbek” dostępny jest dla użytkowników w sposób ciągły, siedem dni w  tygodniu, przez 24 godziny na dobę za wyjątkiem wystąpienia przerw  technicznych lub awarii systemu.
  2. Z konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta Spółdzielni  Mieszkaniowej „Skarbek” może korzystać wyłącznie użytkownik, dla którego  zostało ono utworzone.
§4

             W przypadku zaistnienia jakichkolwiek  nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu bądź utraty hasła użytkownik  zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie
      Spółdzielnię Mieszkaniową „Skarbek”.

Zarząd SM „Skarbek”


Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści