Warunki udziału w postępowaniu przetargowym - Spółdzielnia Mieszkaniowa "SKARBEK" w Wałbrzychu

Wyloguj
Przejdź do treści
Aktualności

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENACH ZARZĄDZANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ SKARBEK.

 
  
O udzielenie zamówienia na usługi wyżej wymienione mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże się uprawnieniami do prowadzenia działalności gospodarczej w w/w zakresie.

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  zamówienia.

3. Zdolności technicznej  lub zawodowej.
  
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj.w okresie trzech lat przed upływem terminu składania oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał lub jest w trakcie wykonywania co najmniej dwóch zamówień obejmujących zakres usług, będących przedmiotem przetargu przy jednoczesnym zastrzeżeniu , że każde z zamówień świadczone było dla jednego odbiorcy, przez okres co najmniej jednego roku.
- W zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeśli wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji usługi.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
  
- aktualny odpis z rejestru przediębiorstw w KRS albo z Ewidencji Działalności Gospodarczej.
- zaświadczenia  o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego.
- zaświadczenia o niezaleganiu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- dowód zapłaty wadium.


Projekt i wykonanie:
VIGOR Tomasz Koszyk
Spółdzielnia Mieszkaniowa
"SKARBEK" w Wałbrzychu
ul. Moniuszki Nr 66 I, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 10 04 340
    tel.  74-666-22-60 fax. 74-666-22-61
    e-mail: sekretariat@sm-skarbek.pl
Wróć do spisu treści